PROJEKT INVEST d.o.o.

Kralja Tomislava 6

22 213 Pirovac

MB 2264897

OIB 20928226672

OPĆI UVJETI POSLOVANJA

1. Ponude i poznavanje ponude

Ponuda  trgovačkog društva «PROJEKT INVEST» d.o.o. (u daljnjem tekstu: posrednik) temelji se na podacima koje zaprimamo pismenim i usmenim putem, te su uvjetovane potvrdom. Za netočne podatke odgovaramo u slučaju hotimičnog ili izrazito nemarnog ponašanja s naše strane. Naše ponude i obavijesti primatelj (nalogodavac) mora čuvati u povjerenju i samo ih uz naše pismeno odobrenje smije prenijeti trećoj osobi.

Ako je primatelju naše ponude neki od objekata koje smo mu ponudili već poznat obvezan nas je bez odgode o tome obavijestiti.

2. Obveze posrednika

Posrednik se obvezuje obavljati osobito sljedeće:

1.nastojati naći i dovesti u vezu s nalogodavcem osobu radi sklapanja posredovanoga posla,
2. upoznati nalogodavca s prosječnom tržišnom cijenom slične nekretnine,
3. izvršiti uvid u isprave kojima se dokazuje vlasništvo ili drugo stvarno pravo na predmetnoj nekretnini i upozoriti nalogodavca na:
– očite nedostatke i moguće rizike u svezi s neuređenim zemljišnoknjižnim stanjem nekretnine,
– upisana stvarna prava ili druga prava trećih na nekretninu,
– pravne posljedice neispunjavanja obaveza prema trećoj strani,
– nedostatke građevne i uporabne dozvole sukladno posebnomu zakonu,
– okolnosti obveze primjene prava prvokupa i ograničenja u pravnome prometu sukladno posebnim propisima.
4. obaviti potrebne radnje radi predstavljanja (prezentacije) nekretnine na tržištu, oglasiti nekretninu na odgovarajući način te izvršiti sve druge radnje dogovorene ugovorom o posredovanju u prometu nekretninama koje prelaze uobičajenu prezentaciju, a za što ima pravo na posebne, unaprijed iskazane troškove,
5. omogućiti pregled nekretnina,
6. posredovati u pregovorima i nastojati da dođe do sklapanja ugovora, ako se na to posebno obvezao,
7. čuvati osobne podatke nalogodavca te po pisanome nalogu nalogodavca čuvati kao poslovnu tajnu podatke o nekretnini za koju posreduje ili u vezi s tom nekretninom ili s poslom za koji posreduje,
8. ako je predmet sklapanja ugovora zemljište, provjeriti namjenu predmetnog zemljišta u skladu s propisima o prostornome uređenju koji se odnose na to zemljište,
9. obavijestiti nalogodavca o svim okolnostima važnim za namjeravani posao koje su mu poznate ili mu moraju biti poznate.

 

Smatra se da je posrednik omogućio nalogodavcu stupanje u vezu s drugom osobom (fizičkom ili pravnom) s kojom je pregovarao za sklapanje pravnog posla, a naročito ako je:

neposredno odveo ili uputio nalogodavca u razgledavanje predmetne nekretnine; organizirao susret između nalogodavca i druge ugovorne osobe radi pregovaranja za sklapanje pravnog posla; nalogodavcu priopćio ime, broj telefona, telefaksa druge osobe ovlaštene za sklapanje pravnog posla ili mu je priopćio točnu lokaciju tražene nekretnine.

3. Obveze nalogodavca

Ugovorom o posredovanju u prometu nekretninama nalogodavac se obvezuje da će obaviti osobito sljedeće:
1. obavijestiti posrednika o svim okolnostima koje su važne za obavljanje posredovanja i predočiti točne podatke o nekretnini te ako posjeduje dati posredniku na uvid lokacijsku, građevnu, odnosno uporabnu dozvolu za nekretninu koja je predmet ugovora te dati na uvid posredniku dokaze o ispunjavanju obveza prema trećoj strani,
2. dati posredniku na uvid isprave koje dokazuju njegovo vlasništvo na nekretnini, odnosno drugo stvarno pravo na nekretnini koja je predmet ugovora te upozoriti posrednika na sve uknjižene i neuknjižene terete koji postoje na nekretnini,

3. osigurati posredniku i trećoj osobi zainteresiranoj za zaključivanje posredovanoga posla razgledanje nekretnine,
4. obavijestiti posrednika o svim bitnim podacima o traženoj nekretnini što posebno uključuje opis nekretnine i cijenu,
5. nakon sklapanja posredovanoga pravnog posla, odnosno pred­ugovora kojim se obvezao sklopiti posredovani pravni posao, ako su posrednik i nalogodavac ugovorili da se pravo na plaćanje posredničke naknade stječe već pri sklapanju predugovora, isplatiti posredniku posredničku naknadu, osim ako nije drukčije ugovoreno,
6. ako je to izričito ugovoreno naknaditi posredniku troškove učinjene tijekom posredovanja koji prelaze uobičajene troškove posredovanja,
7. obavijestiti posrednika pisanim putem o svim promjenama povezanim s poslom za koji je ovlastio posrednika, a posebno o promjenama povezanim s vlasništvom na nekretnini.
(2) Nalogodavac nije dužan pristupiti pregovorima za sklapanje posredovanog posla s trećom osobom koju je posrednik našao, niti sklopiti pravni posao, a odredba ugovora kojom je ugovoreno druk­čije, ništetna je. Nalogodavac će odgovarati za štetu, ako pri tom nije postupio u dobroj vjeri te je dužan naknaditi sve troškove učinjene tijekom posredovanja, koji ne mogu biti veći od posredničke naknade za posredovani posao.

 

4. Posrednička naknada

Visina posredničke naknade određuje se ugovorom o posredovanju.

 

KUPOPRODAJA
Provizija se naplaćuje u postocima od ukupnog postignutog iznosa kupoprodajne cijene.

Najviša ukupna provizija

6 %

Najniža ukupna provizija

3%
ali ne manje od 6000,00 kn

PRODAJA

Provizija za posredovanje prilikom prodaje nekretnine (naplaćuje se od prodavatelja)

1-3%

ali ne manje od 6000,00 kn

KUPNJA

Provizija za posredovanje prilikom kupnje nekretnine (naplaćuje se od kupca)

1 – 3 %

ali ne manje od 6000,00 kn

Provizija se naplaćuje od kupca ako je ugovorena ili je posrednik dobio od strane kupca
pismeni nalog za potražnjom nekretnine

ZAMJENA

Prilikom zamjene nekretnine provizija se naplaćuje od svake strane u zamjeni, a postotak se računa od vrijednosti nekretnine koju je strana stekla zamjenom

1 - 3 %

ali ne manje od 6000,00 kn

 

Gore navedeni postoci plaćaju se kao posrednička naknada i na njih se obračunava PDV

 

 

5. Pravo na posredničku naknadu

-Posrednik stječe pravo na naknadu tek nakon sklapanja ugovora za koji je posredovao, osim ako posrednik i nalogodavac nisu ugovorili da se pravo na plaćanje naknade stječe već pri sklapanju predugovora.
-Posrednik ne može zahtijevati djelomično plaćanje naknade unaprijed, odnosno prije sklapanja ugovora, odnosno predugovora. Troškove dodatnih usluga u vezi s poslom koji je predmet posredovanja posrednik može naplatiti u visini stvarnih troškova ako je to posebno ugovoreno između posrednika i nalogodavca.
-Nakon prestanka ugovora posrednik ima pravo na naknadu u roku ne dužem od vremena trajanja sklopljenog ugovora, ako ugovorom nije drukčije ugovoreno, i u slučajevima kad nalogodavac sklopi s trećom osobom pravni posao koji je pretežito posljedica posrednikova djelovanja prije prestanka ugovora o posredovanju.
-Posrednik nema pravo na naknadu za posredovanje ako s nalogodavcem sam kao stranka sklapa ugovor koji je bio predmet posredovanja, odnosno ako takav ugovor s nalogodavcem sklopi agent koji za posrednika obavlja poslove posredovanja, ali ima pravo tražiti naknadu štete od zaposlene osobe sukladno propisima o radu.

6. Prestanak ugovora o posredovanju

-Ugovor o posredovanju sklopljen na određeno vrijeme prestaje istekom roka na koji je sklopljen ako u tome roku nije sklopljen ugovor za koji je posredovano ili otkazom bilo koje od ugovornih strana.
-Nalogodavac je dužan naknaditi posredniku učinjene troškove za koje je inače bilo izričito ugovoreno da ih nalogodavac posebno plaća.
-Ako u roku ne dužem od vremena trajanja sklopljenog ugovora o posredovanju nakon prestanka tog ugovora nalogodavac sklopi pravni posao koji je pretežito posljedica posrednikova djelovanja prije prestanka ugovora o posredovanju, dužan je posredniku platiti posredničku naknadu u cijelosti, osim ako ugovorom nije drukčije ugovoreno.
-
Ugovor o posredovanju zaključen na neodređeno vrijeme prestaje pisanim otkazom bilo koje od ugovornih strana.

-Ako otkazni rok nije izričito određen ugovorom o posredovanju, otkazni rok iznosi 8 dana od primitka otkaza.

- Kad je ugovor o posredovanju u prometu nekretninama prestao otkazom, ugovorne strane nemaju jedna prema drugoj nikakve tražbine

 

7. Zaštita osobnih podataka

Nalogodovac se obvezuje da će dobrovoljno staviti  na raspolaganje Posredniku svoje osobne podatke, uključivo i OIB, u svrhu sudjelovanja u postupku kupoprodaje nekretnine i radi utvrđivanja nedvojbene identifikacije. Nalogodavac daje izričitu privolu Posredniku da može koristiti osobne podatke u skladu s propisima koji uređuju zaštitu osobnih podataka.

8. Opće odredbe i rješavanje sporova

Za sve što nije izričito utvrđeno ovim Općim uvjetima primjenjivat će se Zakon o posredovanju u prometu nekretnina, Zakon o obveznim odnosima, te ostali zakonski propisi.
Moguće sporove  rješavat će Općinski sud u Šibeniku.

Opći uvjeti primjenjuju se od 25. svibnja 2018.g.

 

 

OBAVIJEST O NAČINU PODNOŠENJA PRIGOVORA POTROŠAČA
Sukladno čl.8. Zakona o zaštiti potrošača PROJEKT INVEST d.o.o., OIB 20928226672, Kralja Tomislava6, 22213 Pirovac, Hrvatska, korisnicima posredničkih usluga omogućava pravo na prigovor. Korisnici posredničkih usluga mogu ostvariti pravo na prigovor osobno u sjedištu društva ili putem pošte preporučenom pošiljkom s povratnicom.
Na prigovor će biti odgovoreno najkasnije u roku od 15 dana.